Monday , 2 October 2023

FK Nizhny Novgorod

FK Nizhny Novgorod
FK Nizhny Novgorod
Russia

All Players

Players who came

2002-02-14, Russia
2023-09-21
1999-11-09, Uruguay
2023-09-21
1996-10-22, Guinea-Bissau
2023-09-21
2001-03-19, Georgia
2023-09-21
2000-01-06, Russia
2023-09-21

Players who out

1999-05-19, Russia
2023-09-28
1997-11-28, Russia
2023-09-28
2000-03-17, Russia
2023-09-19